قوانین:

● لطفا در هنگام پرداخت حتما ایمیل واقعی خود را بنویسید
● عملیات پرداخت را تا آخر انجام دهید تا مشکلی پیش نیاید.
● اطلاعات پرداخت را به طور کامل پر کنید.